สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ออกบูธนิทรรศการและแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ตำบลม่อนปิ่น ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีอำเภอฝาง ประจำปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน อบต.ม่อนปิ่น จัดทำซุ้มนิทรรศการ และออกบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ตำบลม่อนปิ่น ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีอำเภอฝาง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2566 โดยเน้นให้แสดงถึงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน BCG และแสดงถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น มาจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ของดีในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นให้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง ในการตรวจเยี่ยมซุ้มนิทรรศการ อบต.ม่อนปิ่น ณ สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง


แสดงความคิดเห็น