สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ม่อนปิ่น หน่วยงานทหาร สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น หน่วยงานเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ม่อนปิ่น ทั้งนี้ อบต.ม่อนปิ่น ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร ของว่าง และของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น