สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ร่วมในพิธีลงนาม MOA ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง

นายบุญทา จันทรานายกองค์การบริการส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมในพิธีลงนาม MOA ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตำบลเวียงฝาง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการบริหารจัดการและกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า)
วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

แสดงความคิดเห็น