สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} ตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายธนกฤต ไชยสาร นายอมรรัตน์ จารึกสมาน ปลัดอำเภอฝาง ตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านหนองไผ่ ม.15 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พบกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำท้องที่ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อมูลการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการในพื้นที่เป้าหมายจากนักพัฒนาทางเลือก (Mr.AD1 และ Mr.AD2) พร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน


แสดงความคิดเห็น