สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีประจำท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง

สภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีประจำท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ได้รู้ถึงความสำคัญของน้ำ และช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำ โดยมีกิจกรรม แข่งขันโคมลอยและกิจกรรม ลอยกระทง ณ ท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น