สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และอสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ภายใต้โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และอสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และอสม.ประจำหน่วยเลือกตั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่พร้อมปฏิบัติในวันเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย


แสดงความคิดเห็น