สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ เยาวชนและหลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น “เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกันทำงาน เพื่อความผาสุก มั่งคง ยั่งยืนของชุมชนและสังคม” ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เยาวชนและประชาชน มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดระหว่างภาครัฐ และชุมชน โดยน้อมนำ พระราชดำริโครงการพัฒนาทางเลือก “ศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในการ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคีเพื่อความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยมี นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธี ณ หมู่บ้านขยายผลร้อยใจรักษ์ หนองไผ่ หมู่ที่ 15 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง


แสดงความคิดเห็น