สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันคุณภาพภายในและภายนอก)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันคุณภาพภายในและภายนอก) กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าใจถึงการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศึกษา


แสดงความคิดเห็น