สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการหัตถกรรมทอผ้าสีธรรมชาติ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการหัตถกรรมทอผ้าสีธรรมชาติ ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของกลุ่มผ้าทอบ้านนอแล ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรให้กับกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านนอแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมงานหัตถกรรมและการทอผ้าของชนเผ่า ด้วยสีธรรมชาติและถ่ายทอดภูมิ ปัญญาสู่ลูกหลาน เสริมสร้างความสามัคคีให้กลุ่มเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านงานหัตถกรรมด้านการทอผ้า และการย้อมสีธรรมชาติให้กับคนในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชนที่สนใจ ณ บ้านขอบด้ง – นอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น