สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา สร้างเสริมความเป็นจิตอาสา ณ วัดหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น