สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอฝาง) ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอฝาง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกห้องเรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอำเภอฝาง เรียนรู้การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้กฎระเบียบของสังคม รู้จักการเข้าสังคม เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ณ แหล่งเรียนรู้ วัดนันทาราม อนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิว อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (บ่อน้ำพุร้อนฝาง)


แสดงความคิดเห็น