สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนทำขนมไทยพื้นบ้านประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนทำขนมไทยพื้นบ้านประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยพื้นบ้านในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับขนมไทย ได้นำความรู้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการทำขนมไทยไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวและชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำขนมไทยพื้นบ้านมาทำเป็นอาชีพได้ ณ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น