สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนตำบลม่อนปิ่น ได้รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักอดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละต่อส่วนรวม และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ปลูกฝังให้เยาวชนให้รู้จักกตัญญูต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเพื่อให้เยาวชนตำบลม่อนปิ่นเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม หลักแห่งความเป็นจริง ความดีงาม ความถูกต้อง ณ วัดคงคานิมิต ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น