สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น กิจกรรมฝึกอบรมให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องประเภทและโทษของยาเสพติด ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล รวมไปถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของเด็กและเยาวชน วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม หมู่ 9 บ้านเวียงหวาย (ห้วยหมากเลี่ยม)


แสดงความคิดเห็น