สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ กลุ่มสตรีตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมและสาธิตการทำข้าวแต๋มน้ำแตงโม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 ต.ม่อนปิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดงานองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มสตรีสามารถนำความรู้ หรือทักษะจากการจัดกิจกรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อให้กลุ่มสตรีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กลุ่มสตรี


แสดงความคิดเห็น