สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วยมูลนิธิปิดทองหลังพระ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


แสดงความคิดเห็น