สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่อนปิ่น / บ้านม่วงชุม โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โรงเรียนบ้านเวียงหวาย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลม่อนปิ่น ดำเนิน กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลม่อนปิ่น ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายออย่างต่อเนื่อง โดยมีนายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น