สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมใจสร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดย นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมใจสร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (แหล่งต้นน้ำ) แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ และการจัดการขยะในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น