สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น