สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการทำกระเป๋าผ้าเดคูพาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน หลักสูตร “กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการทำกระเป๋าผ้าเดคูพาจ” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถในการทำกระเป๋าผ้าเดคูพาจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลคุณภาพชีวิต และตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น