สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


: อบต.ม่อนปิ่น : ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่ทรายทรายเทมีฟอสในภาชนะที่มีน้ำขัง


แสดงความคิดเห็น