สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2565

22 เมษายน 2565 นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงและทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2565


แสดงความคิดเห็น