สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และ นายก อบต.

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการ ประชุมชี้แจงตามกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และ นายก อบต. แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งประจำ อบต.ม่อนปิ่น จำนวน 31 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น