สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 3/2565 เพื่อแต่งตั้งปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น