สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับอำเภอฝาง ดำเนินงานประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2565 เพื่อรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)


แสดงความคิดเห็น