สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมประชาคม ระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

25 มกราคม 2565 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมาชิกสภา อบต.ม่อนปิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมประชาคม ระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรับทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความคิดเห็น พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำลำน้ำมาว ทั้ง ๓ ตำบล (ตำบลม่อนปิ่น, ตำบลโป่งน้ำร้อน, ตำบลสันทราย) โดยมี นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น