สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในตำบลม่อนปิ่น

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น บูรณาการร่วมกับ อำเภอฝาง โรงพยาบาลฝาง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น / บ้านม่วงชุม อสม.ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นและใกล้เคียง เข็มที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 1,800 คน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานบริการฉีดวัคซีนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย


แสดงความคิดเห็น