สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14

15 กันยายน 2564 นายการุณ รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต.ม่อนปิ่น นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น ในเบื้อต้นได้มอบ วัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป


แสดงความคิดเห็น