สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} จัดโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น