สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


: อบต.ม่อนปิ่น : จัดโครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ เวชสันดรชาดก (ตั้งธรรมหลวง)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ คณะสงฆ์ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น หน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ เวชสันดรชาดก (ตั้งธรรมหลวง) ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2566 “เพชรในคัมภีร์ ของดีในใบลาน สืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และกิจกรรมปฏิญาณตน ลด ละ เลิก อบายมุข ทำดี เว้นชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งการตั้งธรรมหลวงเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีที่ชาวเหนือปฏิบัติมานาน เป็นงานสำคัญยิ่งงานหนึ่งในสังคมภาคเหนือ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และบรูณาการความศรัทธาในพระพุทธศาสนา บนพื้นฐานความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชาวตำบลม่อนปิ่นทุกภาคส่วน ให้สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลได้โดยเฉพาะ ความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ ตามแบบอย่างชาติสุดท้ายของพระเวสสันดร ที่ได้ฟังกันตามกาลเวลาของทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2566 ณ วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ บ้านเวียงหวาย หมู่ 9 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น