สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} จัดพิธีถวายเทียนพรรษามหากุศลตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2565

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย สภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น คณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น คณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และพุทธศาสนิกชนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินพิธีถวายเทียนพรรษามหากุศลตำบลม่อนปิ่น ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล ส่งเสริมประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษาอันนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ และความผูกพันของประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานประเพณีแห่เทียน และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระศาสนาในกาลสืบไป เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการแห่เทียนเข้าพรรษาดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม


แสดงความคิดเห็น