สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น