สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่นเข้าร่วม พิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี อำเภอฝาง ประจำปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี อำเภอฝาง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้หน่วยราชการทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการ หรือการให้บริการของภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมไปถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดการออกร้านนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP , การประกวดธิดาลุ่มน้ำฝาง , การประกวดร้องเพลง , การประกวดรำวงย้อนยุค , การประกวดพืชผลทางการเกษตร , การแสดงจากผู้สูงอายุและสภาวัฒนธรรม , การแข่งขันกีฬามวยไทย และการจัดกิจกรรมมัจฉาพาโชค เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง


แสดงความคิดเห็น