สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.บ้านจันทร์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2562 และลดการโต้แย้ง เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และสร้างทัศนคติที่ดีในการชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ทำให้การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความร่วมใจกันรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง


แสดงความคิดเห็น