สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบจ.เชียงใหม่ เปิดประชุมซักซ้อมการทดลองการให้บริการตรวจโรคทั่วไปด้วยระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์ทางไกลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Telemedicine)

วันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมซักซ้อมการทดลองการให้บริการตรวจโรคทั่วไปด้วยระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์ทางไกลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Telemedicine)  พร้อมด้วย
นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์จอมชัย ลือชูวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล โดยสามารถพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที และไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลต่างๆ ต่อผู้ป่วย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อีกทั้งมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น