สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดงานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สา ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา ได้จัดงานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สา ประจำปี 2565 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดการแข่งขันมากมาย โดยได้รับความร่วมมือจาก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลแม่สา คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ตามวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านาน ให้คงอยู่ตลอดไป

 

 

 


แสดงความคิดเห็น