สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยนางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้สูงอายุตำบลเวียงเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารธรรมาภิบาล มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด การแสดงฟ้อนรำของกลุ่มนาฏศิลป์ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การตีเหล็ก) แก่นายนาค ปัญญาดา ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 และการแข่งขันทำจิ้นลาบ ทั้งนี้เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


แสดงความคิดเห็น