สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอฝาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 หมวดตำรวจตระเวนชายแดน 3341 กก.ตชด. ที่ 334 ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอธิป ภัทรบรรพต นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น และสมาชิกสภา อบต.ม่อนปิ่น นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น ร่วมต้อนรับ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล


แสดงความคิดเห็น