สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดเตรียมและเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลฝาง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ลงทะเบียนในระบบ ก๋ำแปงเวียง ในพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่น และตำบลใกล้เคียง โดยนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฝาง เดินทางมาให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 561 คน ในเบื้องต้นไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด


แสดงความคิดเห็น