สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่นดำเนินโครงการเยาวชนร่วมใจสร้างจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมใจสร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564 เป็นการสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปลูกจิตสำนึกฝึกให้เยาวชนรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม น่ามอง และปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง ณ บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น