สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ม่อนปิ่น เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

วันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์เด็กเล็กสังกัดตำบลม่อนปิ่น เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น