สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นดำเนินการมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้การเลือกตั้ง

27 พฤศจิกายน 2564 อบต.ม่อนปิ่น มอบหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ม่อนปิ่น ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน 19 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อนำไปติดตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งให้พร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น