สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ศึกษาดูงานการจัดตั้งสถานธนานุบาลและตลาด

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดตั้งสถานธนานุบาลและตลาด ณ เทศบาลตำบลหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งสถานธนานุบาลและตลาดของเทศบาลตำบลสันมหาพน

 


แสดงความคิดเห็น