สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดทำโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 7


แสดงความคิดเห็น