สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดทำโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3


แสดงความคิดเห็น