สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 23 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดทำโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


แสดงความคิดเห็น