สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้วจัดทำอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหารแก้ว


แสดงความคิดเห็น