สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อมทั้งนี้ก่อนเข้าประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ทำการตรวจ ATK โดยผลเป็นลบทุกท่าน


แสดงความคิดเห็น