สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

วันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565

วันนี้ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป , พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 2) , พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ทั้งในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ และที่ไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการ) และพนักงานจ้าง “ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 23 คน ประกอบด้วย
ประเภทหัวหน้าส่วนราชการ
1. นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นางจันทร์เพ็ญ กันทะธงพิธิวัต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ประเภทข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. นางหนึ่งฤทัย แสงสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นางสาวศศิกัญ ทองเรือน หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ
3. นางพัชรินทร์ ดวงคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง
4. นายยุทธพงศ์ หล้าเต็น สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักช่าง
5. นางสาวภัสสรรัชต์ จี้อาทิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักช่าง
6. นายอดิธิต ธิพึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. นายญาดา ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. นางวทัญยา ไบเออร์ ครู ชำนาญการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9. นางพัชรินทร์ วิไลสมสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่
10. นางสาวปริศนา แสงโอภาส นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองพัสดุและทรัพย์สิน
ประเภทลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
1. นายสิริวัฒน์ สุวรรณโยธี พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นางสาวรามนรี คงธรรม คนงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นายณัฐชนน กมลธง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ
4. นางสาวอารีย์ สนินัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
5. นางสาวขนิตฐา วงค์ประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักช่าง
6. นายกัมพล คำขัติ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักช่าง
7. นางสาววรรณนิภา คำปัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8. นายธรณิศ เจริญบุญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9. นางสาวนงคราญ ฟองคำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. นางสาวกรรณิการ์ ดีเบอะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
11. นางสาวสุทธิกานต์ ปัญญา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองพัสดุฯ


แสดงความคิดเห็น