สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมส่ง นางประภา รักธรรม ในการโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง หน.ฝ่ายการโยธา และ ร่วมต้อนรับคณะจากทน.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางร่วมส่ง นายภพธร นิยมกูล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


แสดงความคิดเห็น